خانه صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

صفحه اصلی- نشریه آزمایشگاه برتر

مفاهیم کلی در گزارش آنالیز آب

مفاهیم کلی در گزارش آنالیز آب همانگونه که می دانیم غلظت ناخالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای بیان غلظت یون...

انواع روش های اندازه گیری نقطه اشتعال

انواع روش های اندازه گیری نقطه اشتعال: یکی از مخاطرات جدی در جابجایی و انبارش مواد که در قوانین ایمنی و مقررات حمل و نقل...

تجهیزات آزمایشگاهی

اسپکترومتر رامان دستی

اسپکترومتر رامان دستی شیوع داروهای تقلبی و غیر استاندارد یکی از مشکلات حاد و در حال رشد جهان می باشد. با توجه به ضرورت آزمایش...
- تبلیغات-

آخرین مطالب

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس

خالص سازی آب به روش اسمز معکوس: اسمز معکوس یکی از روش های کارآمد و موثر در تهیه آب های خالص آزمایشگاهی است و در...