خانه روش های آزمون نفت، گاز و پتروشیمی

نفت، گاز و پتروشیمی

آنالیزها و روش های آزمون در زمینه نفت ، گاز و پتروشیمی . انواع روش های آزمون بر اساس استانداردهای ASTM و سایر روش های استاندارد ملی و منطقه ای برای آزمون انواع پارامترهای کنترل کیفی و مشخصات استاندارد نفت و فرآورده های نفتی مختلف

انواع روش های اندازه گیری نقطه اشتعال

انواع روش های اندازه گیری نقطه اشتعال: یکی از مخاطرات جدی در جابجایی و انبارش مواد که در قوانین ایمنی و مقررات حمل و نقل...
- تبلیغات -

آخرین مطالب

بیشتر خوانده شده