کروماتوگرافی

نکات کاربردی و اصول دستگاهی در زمینه کروماتوگرافی گازی GC ، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC ، کروماتوگرافی یونی IC، تکنیک های Gas chromatography Ion Chromatography High performance liquid chromatography

استفاده آسان از فاز متحرک های اسیدی و قلیایی در HPLC

ستون های Kinetex EVO ، استفاده آسان از فاز متحرک های اسیدی و قلیایی در HPLC در یک فرآیند کروماتوگرافی، وجود پیک های هرچه باریکتر...
- تبلیغات -

آخرین مطالب

بیشتر خوانده شده