ستون های Kinetex EVO ، استفاده آسان از فاز متحرک های اسیدی و قلیایی در HPLC

در یک فرآیند کروماتوگرافی، وجود پیک های هرچه باریکتر در کروماتوگرام، کارایی جداسازی را ارتقا می دهد. براساس معادله معروف ون دیتمر، سه عامل نفوذ ادی، نفوذ طولی و انتقال جرم در پهن شدن پیکهای بدست آمده نقش تعیین کننده دارند.
کمپانی Phenomenex در ساخت جاذبهای مورد استفاده در ستونهای Kinetex از تکنولوژی سل-ژل (Sol-Gel) بهره گرفته استفاده آسان از فاز متحرک های اسیدی و قلیایی در HPLCکه طی این فرآیند، یک لایه متخلخل، بادوام و همگن ( Shell) در اطراف یک ذره سیلیکای جامد (Core) رشد داده می شود. بنابراین در نهایت یک بستر مناسب بر اساس مکانیسم هسته-پوسته (Core-Shell) ساخته می شود که می توان گروههای عاملی مختلفی روی آن قرار داد و جاذب هایی باقطبیت و خواص گوناگون را ساخت۱.

همانگونه که در شکل زیر دیده می شود۱، بسترهای جامد ساخته شده بر اساس مکانیسم هسته-پوسته در مقایسه با ذرات سیلیکای متخلخل که به طور معمول در ساخت جاذبهای ستونهای HPLC استفاده می شود، به علت کاهش در نفوذ ادی آنالیت ها و همچنین افزایش در سرعت انتقال جرم آنها در سطح بستر جامد، در نهایت باعث تولید پیک هایی با پهنای باریکتر شده که این به معنای کارایی بالاتر ستون است.

ستون های HPLC

در آخرین دستاورد شرکت Phenomenex، تحت عنوان Kinetex EVO C18، با کمک فرآیند پیوند زنی ارگانو- سیلیکایی (Organo-Silica Grafting)، گروهای اتان به صورت عوامل اتصال دهنده عرضی در تشکیل ساختار پوسته (Shell) بکار رفته اند.۳- ۱
این فرآیند در نهایت باعث تولید پوسته بسیار مقاوم در برابر pH های قلیایی و اسیدی می گردد. شکل زیر نشان دهنده تاثیر تدریجی فاز متحرک با ۵/pH= ۱۰ بر روی پایداری ستون های تولیدی توسط سه کمپانی مختلف جهت کار در pH های بالاتر از ۱۰ را نشان می دهد۱.

نمودار مقاومت و ثبات عملکرد ستون در pH های بالا

همانگونه که مشاهده می گردد، ستون Kinetex EVO C18 بعد از ۲۰۰۰ مرتبه تزریق، افت کمی را در کارایی نشان می دهد در حالی که دو ستون دیگر کاملا کارآیی خود را از دست داده اند.
در نهایت، ستون های Kinetex EVO به دلیل تکنولوژی بالای به کار رفته در ساخت آنها، دارای مزایای زیر می باشند:
۱. قابل استفاده در pH های ۱ تا ۱۲ستون های Kinetex EVO
۲. بدست آوردن شکل پیک مناسب برای ترکیبات قلیایی
۳. کاهش زمان آنالیز
۴. افزایش حساسیت
۵. تکرارپذیری فوق العاده ستون-ستون
۶. یک ستون Kinetex EVO C18 با قطر ذرات ۵μm می تواند تا ۹۰ ٪ کارآیی بالاتر از یک ستون C18 معمولی با قطر ذرات ۵μm داشته باشد.
۷. یک ستون Kinetex EVO C18 با قطر ذرات ۵μm می تواند تا ۲۰ ٪ کارایی بالاتر از یک ستون C18 معمولی با قطر ذرات ۳μm داشته باشد.

منابع و مراجع:

۱٫http://www.muso.ro/download/Brosura%20Kinetex.pdf
۲٫http://www.selectscience.net/products/kinetex-5m-evo-c18-core-shell-columns/?prodID=197273
۳٫ https://www.phenomenex.com/Info/Page/2014knxevo

www.kavoush.com
email:sales@kavoush.com
۰۲۱۲۲۹۲۲۸۰۳-۰۲۱۲۲۲۸۳۴۶

نویسنده: دکتر علی اسحاقی
مدیر علمی و فنی

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here