ستون های مونولیتیک HPLC

به طور سنتی، جهت تهیه جاذبهای مورد استفاده در ستونهای HPLC از ذرات سیلیکا به عنوان بستر فاز ساکن استفاده شده است. در طی سالیان اخیر، تلاش ها جهت تغییر در ساختار بستر جاذب های فاز ساکن صورت پذیرفته که استفاده از جاذب های مونولیتیکی یکی از این تغییرات می باشد. این دسته از پلیمرها دارای یك ساختار متخلخل دائمی هستند که در حین ساخت پلیمر تشکیل شده و در پلیمر جامد نیز تخلخل خود را حفظ می کنند (شکل ۱). ساختار داخلی این دسته از پلیمرها شامل حفره های زیادی با اندازه های گوناگون است. در حقیقت ساختار این دسته از پلیمرها از دو جزء حفره های ماکروپور و ذرات مزوپور تشکیل شده است. حفره های ماکروپور فضای لازم جهت عبور آسان فاز متحرک را میسر می سازند و ذرات مزوپور بستر لازم جهت نشاندن فاز ساکن را فراهم می کنند (شکل ۱).

ستون های مونولیتیک HPLC

شکل ۱- ساختار داخلی پلیمر مونولیتیک

از مزایای ستون های مونولیتیک، در مقایسه با ستون های معمولی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- زمان آنالیز کمتر، که می تواند زمان آنالیز را به نصف کاهش دهد.
۲- فشار سرستون پایین تر، که باعث استرس کمتر بر ستون و دستگاه می گردد.
۳- سرعت جریان های بالاتر، که به علت تخلخل بالای ستون بدست می آید (شکل ۲).
۴- عدم تخریب بستر جامد به علت فشار، که باعث افزایش در تکرارپذیری نتایج و طول عمر ستون می شود.
۵- کارایی بالا، که به علت توانایی کار در سرعت جریان های بالا میسر می گردد.
۶- به علت ساختار مونولیتیکی بستر جامد، احتمال رسوب نمک ها، پروتئین و چربی در ستون خیلی پایین بوده و احتمال بالا رفتن ناگهانی فشار سرستون خیلی کم است.
۷- تزریق نمونه های بیولوژیکی پیچیده به ستون بدون انجام فرآیندهای آماده سازی و با رقیق نموده
(Dilute-and-Shoot) که در نهایت باعث کوتاه شدن زمان کلی آنالیز می شود.

شکل ۱- ساختار داخلی پلیمر مونولیتیک

شکل ۲- مقایسه نحوه عبور فاز متحرک از ستون معمولی و ستون مونولیتیک

در شکل ۳ نمودار فشار سرستون بر حسب سرعت جریان سه ستون مختلف نشان داده شده است. همانگونه که دیده می شود، ستون مونولیتیک Onyx  شرکت Phenonenex در مقایسه با دو ستون معمولی که دارای ذرات با قطرهای ۵ و ۳ میکرومتر می باشند، فشار بسیار کمتری را نشان می دهد و به راحتی می توان با کمک این ستون با سرعت جریان های ۹ میلی لیتر بر دقیقه کار کرد. لازم به ذکر است که ستون های Onyx با گروهای عاملی C8  و  C18  به صورت تجاری موجود بوده و توسط کمپانی Phenomenex  ارائه می گردد.

شکل ۲- مقایسه نحوه عبور فاز متحرک از ستون معمولی و ستون مونولیتیک

شکل ۳- مقایسه میزان فشار سرستون بر حسب سرعت جریان

شرکت کاوش شیمی صانع
email:sales@kavoush.com
۰۲۱۲۲۹۲۲۸۰۳-۰۲۱۲۲۲۸۳۴۶

دکتر علی اسحاقی
مدیر علمی و فنی

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here