تغییرات اصلی در ویرایش ۲۰۱۷ استاندارد ۱۷۰۲۵

787

تغییرات اصلی در ویرایش ۲۰۱۷ استاندارد ۱۷۰۲۵

در فیلم کوتاه زیر تغییرات ساختاری عمده در استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025 از زبان هماهنگ کننده کمیته ویرایش این استاندارد (Steve Sidney) بیان شده است.

جهت نمایش بهتر از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید.

ارسال پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here